دوشنبه, 31 خرداد 1400

قابل توجه دانشجویان محترم:

احتراما به استحضار می رساند که کلیه طرح ها و پایان نامه های دانشجویان پزشکی باید از اول مهر سال 1398 در سامانه پژوهشیار ثبت گردد.

آدرس سایت پژوهشیار:http://ris.iau.ac.ir/home.php

پژوهشی دانشکده پزشکی