چهارشنبه, 12 بهمن 1401
 
 

گروه آموزشی داخلي

مدير گروه : دكتر مريم نوبخت
 
اعضای گروه
       نام و نام خانوادگي   تخصص رتبه دانشگاهي وضعیت استخدام
1 دكتر الهام مختاري (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص گوارش استادیار تمام وقت
2 دكتر احمدصفاري    (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) داخلی استادیار تمام وقت
3 دكتر زهره نوبخت (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص رماتولوژي استادیار تمام وقت
4 دكتر  محمد سرافراز يزدي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) داخلی استادیار تمام وقت
5 دكتر مجيد ميرصدرايي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص ريه استادیار تمام وقت
           
7 دكتر سحر قره (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص غدد استادیار تمام وقت
8 دكتر محسن مظفر مقدم (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) داخلی استادیار نيمه وقت
9 دكتر رامين شريفان (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) داخلی استادیار نيمه وقت
10 دكتر مهدي ملك نژاد (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص ريه استادیار نيمه وقت
11 دكتر محمدباقر نجارزاده (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص كليه استادیار نيمه وقت
12 دكتر نجمه نوحه سرا (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص رماتولوژي حق التدريس ---
13 دكتر محمد عباسي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص غدد حق التدريس ---
14 دكتر تقوي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص غدد حق التدريس ---
15 دكتر امير اميرآبادي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) آنكولوژيست حق التدريس ---
16 دكتر عماد زاده (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) فوق تخصص كليه حق التدريس ---