چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی کودکان

مدير گروه : دكتر سعيد ابطحي

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر فاطمه اميد

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

2

دكتر جمشيد يوسفي

(رزومه فارسی رزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

3

دكتر مژگان بيات مختاري 

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

دانشیار

تمام وقت

4

دكتر كاتيا شايان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

5

دكتر محمودرضا خزاعي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

دانشیار

تمام وقت

6

دكتر سعيد ابطحي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

7

دكتر سيد مرتضي ميرزاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

10

دكتر احمد هاشم زاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استاد

نیمه وقت

11

دكتر ابراهيم كياني 

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

نیمه وقت