چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی زنان و زایمان

 

مدير گروه : دكتر معصومه متقي

 

 
اعضای گروه
     نام و نام خانوادگي   تخصص رتبه دانشگاهي وضعیت استخدام
1 دكتر رويا نصيري (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)طرح درس بالینی متخصص زنان و زايمان فلوشيپ ناباروري و IVF دانشیار تمام وقت
2 دكتر نوشين باباپور (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)طرح درس بالینی متخصص زنان و زايمان فلوشيپ انكولوژي زنان استادیار تمام وقت
3 دكتر معصومه متقي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)طرح درس بالینی زنان و زایمان استادیار تمام وقت
4 دكتر  ترانه مهاجري (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)طرح درس بالینی متخصص زنان و زايمان فلوشيپ يوروژنيكولوژي استادیار تمام وقت
5 دكتر پريسا ظريف نجفی (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)طرح درس بالینی زنان و زایمان استادیار تمام وقت
6 دكتر زهرا محسنيان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)طرح درس بالینی زنان و زایمان استادیار ---
7 دكتر محبوبه رستمي  (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)طرح درس بالینی زنان وزايمان  استاديار ---

 

 

شرح وظايف استاژر

شرح وظايف اينترن