چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی جراحي

مدير گروه : دكتر علي ميرصادقي
 
اعضای گروه
       نام و نام خانوادگي   تخصص رتبه دانشگاهي وضعیت استخدام
1 دكتر سعيد رحيقي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار تمام وقت
2 دكتر علي ميرصادقي    (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار تمام وقت
3 دكتر سيد محمد علي رئيس السادات (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار تمام وقت
4 دكتر  نادر ميثاق (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار تمام وقت
5 دكتر ناصر سنجر موسوي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار تمام وقت
6 دكتر فرهاد مطلق (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار نيمه وقت
7 دكتر فخرالدين توكلي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار ---
8 دكتر محمد برهمت (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار ---
9 دكتر احمد صفايي (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار ---
10 دكتر تورج زندباف (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار ---
11 دكتر حسين رضويان (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار ---
12 دكتر حسين طاهري (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار ---
13 دكتر محمدجواد قمري (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس) جراحی استادیار ---