چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی ارتوپدی

مدير گروه : دكتر محمد مهدي نژاد

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر محمد مهدي نژادكاشاني

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

ارتوپدي

استادیار

تمام وقت

2

دكتر پيمان ساسان نژاد

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

ارتوپدي

استادیار

تمام وقت

3

دكتر علي اجودی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

ارتوپدي

---

---

             


 

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)