چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی ارولوژی

مدير گروه : دكتر كاميار اقبالي

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر كاميار اقبالي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

ارولوژی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر مسعود عيسي پور

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

ارولوژی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر مهدي ايماني

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

ارولوژی

استادیار

تمام وقت

             

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)