چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی گوش حلق و بینی

مدير گروه : دكتر مسعود شريفي

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر رامين زجاجي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

گوش حلق و بینی

دانشیار

تمام وقت

2

دكتر محبوبه آدمي دهكردي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

گوش حلق و بینی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر مسعود شريفي

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

گوش حلق و بینی

استادیار

تمام وقت

4

دكتر احمد علی مصدقی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

گوش حلق و بینی

---

---

               

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)