چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی اورژانس

مدير گروه : دكترشهرام كيخا

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر صداقت

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

اورژانس

---

---

2

دكتر صفورا همايون مهر

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

اورژانس

---

---

3

دكتر محمد عجم

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

اورژانس

---

---

             

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)