چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی پوست

مدير گروه : دكتر وحيد سپهر

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر فرزانه دلگشايي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پوست

استادیار

تمام وقت

2

دكتر وحید سپهر

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پوست

---

---

             

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)