چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی قلب

مدير گروه : دكتر مرتضی معنوی فر

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر عصمت آسايي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

استادیار

تمام وقت

2

دكتر هوشنگ فروهر

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

استادیار

نیمه وقت

3

دكتر لیلا محمودی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

---

---

4

دكتر مهدي مهدی نژاد

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

---

---

5

دكتر حسين صدیقی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

---

---

             

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)