چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی بیهوشی

مدير گروه : دكتر حامد بيضائي

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر حامد بيضايي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

بیهوشی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر وحيد مغفرتي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

بیهوشی

استادیار

تمام وقت

             

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)