چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی روانپزشکی

مدير گروه : دكتر وحيد سعادتيان

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر وحيد سعادتيان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

روانپزشکی

استادیار

تمام وقت

           

2

دكتر مريم جوانبخت

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

روانپزشکی

دانشیار

تمام وقت

           
 3  دكتر نرجس رودباركي (رزومه فارسي- رزومه انگليسي - طرح درس)  روانپزشکی  دانشیار  تمام وقت
             

 محتواي برنامه هاي آموزشي به تفكيك دوره