دوشنبه, 31 خرداد 1400

گروه آموزشی روانپزشکی

مدير گروه : دكتر وحيد سعادتيان

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر وحيد سعادتيان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

روانپزشکی

استادیار

تمام وقت

           

2

دكتر مريم جوانبخت

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

روانپزشکی

دانشیار

تمام وقت

           
             

 محتواي برنامه هاي آموزشي به تفكيك دوره