چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی چشم

مدير گروه : دكتر علي آل شيخ

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر علي آل شيخ

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

2

دكتر محمدرضا شايگان

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

3

دكتر لادن صفاريان

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

4

دكتر محمد عابديني

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

---

---

5

دكتر عباس ياراحمدي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

---

---

6

 

 

 

---

---

             

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)