چهارشنبه, 09 مهر 1399

گروه آموزشی رادیولوژی

مدير گروه : دكتر نرگس افضلي بغداد آبادي

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر اميرحسين هاشمي عطار

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

رادیولوژی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر سعيد نقيبي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

رادیولوژی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر هلن صاحب قلم

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

رادیولوژی

استادیار

تمام وقت

4

دكتر نرگس افضلي بغداد آبادي

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

رادیولوژی

استادیار

تمام وقت

5

دكتر فرنود رجب زاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

رادیولوژی

استادیار

تمام وقت

             

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)