چهارشنبه, 12 بهمن 1401

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی وسلامت

مدير گروه : دكتر سیده زهرا مصطفویان

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر سیده زهرامصطفویان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسی

طرح دوره:اصول خدمات سلامت- اصول اپيوميولوژي - تنظيم خانواده -آماروروش تحقيق - اپيدميولوژي بيماري شايع واگير - اپيدميولوژي بيماري غيرواگير -درس اخلاق پزشكي

طرح درس روزانه: اصول خدمات سلامت- اصول اپيوميولوژي - تنظيم خانواده -آماروروش تحقيق - اپيدميولوژي بيماري شايع واگير - اپيدميولوژي بيماري غيرواگير -درس اخلاق پزشكي

پزشکی اجتماعی

استادیار

تمام وقت 

2

دكتر يلدا روان شاد

(رزومه فارسیرزومه انگلیسی

طرح دوره:اصول خدمات سلامت- اصول اپيوميولوژي - تنظيم خانواده -آماروروش تحقيق - اپيدميولوژي بيماري شايع واگير - اپيدميولوژي بيماري غيرواگير -درس اخلاق پزشكي


طرح درس روزانه: اصول خدمات سلامت- اصول اپيوميولوژي - تنظيم خانواده -آماروروش تحقيق - اپيدميولوژي بيماري شايع واگير - اپيدميولوژي بيماري غيرواگير -درس اخلاق پزشكي

پزشكي اجتماعي

استادیار

تمام وقت

           
             

 

 

 

 

دفتر چه ثبت فعاليت هاي كارآموزي 

دفتر چه ثبت فعاليت هاي كارورزي