شنبه, 05 بهمن 1398

دکتر محمد سرافراز یزدی

  • دانشيار گروه داخلی دانشكده پزشكي

  • عضو شوراي آموزشي دانشكده پزشكي

  • عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: m.sarafraz@mshdiau.ac.ir

تلفن تماس : 32250049داخلي 123 فكس :32250048