دوشنبه, 31 خرداد 1400

دکتر وحید پور اسماعیل pouresmaeel

  • · استاديار بیوشیمی

  • · مدير گروه علوم پایه

     

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email:v.pouresmaeil@mshdiau.ac.ir

 شماره تماس:32250046