چهارشنبه, 12 بهمن 1401

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تعداد اعضاء : 7نفر

زمان شروع بكار: ديماه 1384

تعداد جلسات انجامشده: بیش از 70 جلسه

نام ونام خانوادگي

سمت

دكتر مسعود عيسي پور

رئيس   دانشکده

دكتر سعید ابطحی

دبير پ‍ژوهشي

دکتر مجتبی مشکات

آمار زیستی

دكتر زهرا مصطفویان

عضو شورا

دكتر محمدرضا خاکزاد

عضو شورا

دكتر مسعود عیسی پور

عضو شورا

دکتر رویا نصیری

عضو شورا

   

فعاليت هاي شورا عبارت است از:

با سه هدف :

-)بررسي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي اعضاء هيئت علمي

-)سازمان دهي و برنامه ريزي فعاليت هاي پژوهشي دانشكده پزشكي شامل:

•·        سازماندهي فعاليتهاي دفتر مجله ، كميته پايان نامه و دايره امتحانات

•·        بهينه كردن مراحل تصويب پايان نامه و توزيع نرمال آن در بين اعضاي هيات علمي

•·        برنامه ريزي جهت تهيه فايل فعاليتهاي پژوهشي اساتيد و امكان به روز نمودن آن

•·        برگزاري چهارمين همايش سراسري علوم پزشكي

•·        سازماندهي برنامه هاي كنفرانسهاي ماهانه دانشكده پزشكي و ارائهCPC

•·        كمك و همكاري جهت راه اندازي مركزEDC

•·        سازماندهي آزمايشگاه تحقيقات و اتاق حيوانات