چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مد‍یر پ‍‍ژوهش‍ی

دكتر سعید ابطحی

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار گروه كودكان و عضو ه‍یئت علم‍ی

دانشگاه آزاد اسلام‍ی مشهد

Email: Abtahi@mshdiau.ac.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناسان پژوهشی

 

خانم عفت کرامتی

خانم سیده معصومه حامدی

 

051 32250041-3 داخلی 137

051 32235175 تلفن مستقیم

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------