دوشنبه, 31 خرداد 1400

مد‍یر پ‍‍ژوهش‍ی

دكتر سعید ابطحی

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار گروه كودكان و عضو ه‍یئت علم‍ی

دانشگاه آزاد اسلام‍ی مشهد

Email: Abtahi@mshdiau.ac.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجتب‍ی مشكات

 

کارشناس پژوهشی و کارشناس کمیته اخلاق:دکترای تخصصی آمار ز‍یست‍ی 

 Email: Meshkat@mshdiau.ac.ir

051 32250041-3 داخلی 137

051 32235175 تلفن مستقیم

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------