چهارشنبه, 12 بهمن 1401
- چشم انداز Vision
حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده پزشکی در نظر دارد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده و دانشگاه گام مؤثری را در ارتقاء کیفیت پژوهش و آموزش برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد.
مدیریت پژوهشی دانشکده بر آن است تا با توسعه تسهیلات و ایجاد بستری مناسب جهت دانشجویان و اعضاء هیئت علمی زمینه را برای گسترش تحقیقات پایه و کاربردی فراهم کرده و موجب ارتقای مرزهای دانش باعنایت به عدالت اجتماعی،کرامت انسانی و توسعه پایدار کشورمان گردد.

 

- مأموریت Mission
حوزه مدیریت پژوهشی رسالت اصلی خود را ارتقاء کیفی سطح پژوهش و آموزش در دانشکده پزشکی می داند که از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده، حمایت، هدایت و انجام پژوهش در آموزش تحقق می یابد. به همین دلیل این مدیریت در صدد سیاست گذاری و مدیریت در زمینه های مختلف از جمله توسعه ساختار پژوهش در امور آموزش، تاسیس و راه اندازی پژوهشکده زکریا با حداکثر تجهیزات و کارایی، تأمین و تشویق نیروی انسانی پژوهشگر جهت انجام پژوهش و بهره برداری مناسب از نتایج پژوهشهای انجام شده با تأکید بر تأمین نیازهای آموزشی و ارتقاء کیفیت پژوهش و آموزش در همه سطوح در دانشکده می باشد.
نيل به خود اتكايي در پژوهش و توليد علم، جز باتدبير، تجهيز و هدايت خردمندانه منابع انساني و امكانات ميسر نخواهد شد. با توجه بهراهبرد كلان پژوهش محوري، حوزه مدیریت پژوهشي دانشكده فعاليت هاي خود را حول محور گسترش فرهنگ پژوهش وتسهيل روند تحقيقات استوار نموده و بسترسازي براي بروز خلاقيت هاي علمي – فكريهمكاران و دانشجويان را در قالب طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه به عنوان وظيفه اصليخود تلقي مي نمايد.
مولفه هاي ديگر اين سياست، توجه به كليت پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي، انتشار نتايج آنها در مجلات و ارايه گزارش تحقيقات در همايش هاي مليو بين المللي و جلب توجه، گسترش و تعميم مباحث مربوط به رعايت اخلاق پزشكي در تحقيقاست.در اين راستا معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي جهت توانمندسازي اعضاي هيأت علميدانشكده كارگاه هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف از جمله مقاله نويسي، آمار و مديريتاطلاعات پیشنهاد مي نمايد.

 

- هدف Goal
ارتقاء کیفی سطح پژوهش بمنظور تولید علم و ارائه بهترین کیفیت خدمات آموزش و نهایتاً ارائه بهینه خدمات سلامت به آحاد جامعه از طریق:
1- سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در محیطهای آموزشی و دانشگاهی
2- تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه بر اساس فرصت ها و امکانات فن آوری نوین و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات
3- هدفمند کردن تحقیقات آموزشی و پژوهشی
4- کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهشهای آموزشی
5- همکاری در هدایت و انجام پژوهش در آموزش به منظور بستر سازی جهت تصمیم گیری های آموزشی و افزایش کیفیت سطح آموزشی
6- گسترش دسترسی به کتب مورد نیاز آموزش پزشکی از طریق توسعه منابع علمی آموزش در کتابخانه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

اهداف ویژه Objectives
1- ارائه پيشنهاد و طرح در زمينه توسعه پژوهش در دانشكده
2- بررسي و تدوين آيين نامه هاي پژوهشي دانشكده و پيشنهاد آيين نامه هاي جديد
3- زمينه سازي توسعه ارائه خدمات مشاوره اي
4- ارتباط مستمر با گروههاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرآيند پژوهش دانشكده
5- تعيين اولويتهاي پژوهشي دانشكده با همكاري گروههاي آموزشي
6- ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه پس خوراند به آنها
7- نيازسنجي كارگاههاي پژوهشي و هماهنگي لازم با واحد EDC دانشکده جهت برگزاري کارگاهها
8- فراهم آوري تسهيلات استفاده از ژورنالها و كتب مرجع دانشگاهي جهت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان و كارشناسان
9- بررسي، تاييد و ارسال مدارك درخواست شركت در كنگره هاي پژوهشي داخل و خارج از كشور به معاون پژوهشي دانشگاه
10- جمع آوري فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشكده
11- پايش فعاليتهاي پژوهشي گروههاي آموزشي بصورت سالانه
12- ثبت فعالیتهای پژوهشی کلیه اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه آموزش پزشکی (شرکت در کنگره ها، چاپ مقالات و ...) در حوزه جهت ارائه گزارش سالانه، شرکت در هفته پژوهش و غیره
13- بررسي مدارك و انتخاب پژوهشگران برتر گروههاي آموزشي و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشكده
14- ارائه تسهيلات دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي خريداري شده توسط دانشگاه
15- تشکیل کمیته منتخب کتاب به منظور نيازسنجي و تعيين اولويت نيازهاي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان در زمينه بانكهاي اطلاعاتي ،كتب و نشريات
16- بررسي و تاييد پايان نامه هاي تحقيقاتي دانشجويان
17- ايجاد هماهنگي با مراكز تحقيقاتي به منظور مشاركت دانشجويان و اساتيد در تحقيقات در مراكز فوق
18- توسعه فرهنگ پژوهش در كارشناسان دانشكده
19- رسيدگي به جنبه هاي اخلاقي پژوهشهاي انجام گرفته در سطح دانشكده
20- شركت در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه
21- شركت در جلسه شوراي معاونين دانشكده
22- نظارت بر حسن اجراي انجام امور در حوزه معاونت پژوهشي دانشكده
23- بررسي تاييد و ارسال مدارك درخواست فرصت مطالعاتي در ارائه آن به رياست دانشكده
24- تشویق و ترغیب گروههای مختلف آموزشی بر برپایی سمینارها و کنگره های علمی
25- تلاش در جهت اخذ مصوبه و راه اندازی و تجهیز مرکز تحقیقات زکریا (پژوهشکده زکریا)
26- کوشش جهت افزایش سهم اعتبارات طرحهای پژوهش در آموزش
27- اصلاح روند تصویب طرحهای پژوهش در آموزش
28- ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش
29- کوشش برای افزایش سهم مقالات آموزشی – پژوهشی در نشریه های معتبر
30- هدایت و همکاری با پایان نامه های مرتبط با آموزش پزشکی
31- کوشش جهت ارتقاء چگونگی دسترسی به کتب و مجلات آموزش پزشکی و در اختیار قرار دادن منابع به افراد ذینفع
32- تعیین اعضاء کمیته پژوهشی و تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهشی
33- تعیین محورهای پژوهش در آموزش بر اساس نیازها
34- اولویت بندی و اختصاص منابع به طرحهای تحقیقاتی واصله
35- کارشناسی طرحهای تحقیقاتی از دیدگاه متدولوژیک از طریق طرح کردن در کمیته و شورای پژوهشی دانشکده
36- نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی
37- تقویت کتابخانه الکترونیک مرکز و ارائه خدمات و راهنمایی تخصصی در حیطه آموزش به کتابخانه های تابعه دانشگاه ،اعضاء هیات علمی ودانشجویان
38- همکاری با سایر واحدهای مرکز در طراحی مجدد واجرای علمی تر برنامه های مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش در صورت نیاز
39- هماهنگی در جهت تجهیز آزمایشگاهها و تایید و اصلاح درخواستهای خرید لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروههای آموزشی
40- گسترش امکانات و خدمات رایانه ای در مراکز آموزشی و درمانی وابسته و متناسب با نیازهای گروههای آموزشی

 

وظایف کمیته پژوهشی دانشکده
1- ارائه پیشنهادات لازم و سازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی با توجه به اهداف و شرایط حوزه پژوهش در آموزش
2- ترغیب و تشویق افراد مختلف هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی مربوط به مسائل و مشکلات آموزشی از طریق نمایندگان دپارتمان مختلف
3- همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کارگاهها و کنفرانس های مورد نیاز جهت تشویق اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان به منظور ارائه طرحهای تحقیقاتی مناسب و کاربردی و همچنین گزارش نتایج تحقیقاتی انجام شده
4- تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش در گروههای مختلف آموزشی
5- تصویب یا رد طرحهای پژوهشی درآموزش بر اساس اولویت­بندی آنها
6- ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش
7- برگزاری جلسات مشترک بین اعضاء گروههای آموزشی دانشکده های مختلف جهت تدوین اولویت های پژوهشی و ترغیب آنان به انجام پژوهشهای آموزشی

 

شرایط ارائه طرح های تحقیقاتی
طرحهای تحقیقاتی با مشخصات ذیل سریعتر مورد بررسی قرار گرفته و از اولویت بیشتری برخوردار است .
1- طرح های تحقیقاتی باید بر اساس مسائل و مشکلات مهم،اساسی واولویت دار آموزش پزشکی باشد
2- عناوین طرح های تحقیقاتی همراه با نوآوری و خلاقیت در آموزش پزشکی باشد
3- پروژه تحقیقاتی باید کاربردی بوده و منجر به تغییرات اساسی در فرایند آموزش و یادگیری و نهایتا" رضایت مشتری گردد .
4- انجام پروژه بصورت Team work باشد
5- بودجه پیشنهادی منطقی باشد
6- نتایج طرح تحقیقاتی در محل مرکز توسعه گزارش شده و سعی در ضمانت اجرائی خود را پیدا کند.
7- نتایج حاصل از انجام پروژه منجر به چاپ مقاله های علمی پژوهشی گردد