چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته :دکتر جمشید یوسفی 

معرفی :

 

يكي از موثرترين و كارسازترين مولفه هاي نظام دانشگاهي را اعضاي هيات علمي تشكيل مي دهند. عملكرد صحيح آنان مي تواند منجر به ارتقاي كيفي نظام آموزش عالي گردد. توانمندسازي سرمايه هاي انساني در محيط هاي علمي، آموزشي حايز اهميت مي باشد. از جمله رسالت هاي دانشگاه ها ، تدوين برنامه هايي براي حفظ و ارتقا توانايي هاي علمي آموزشي اساتيد دانشگاه مي باشد.

برنامه كميته توانمند سازي اساتيد مركز بر اساس AMEE guide num. 36 تدوين شده است . اين برنامه در چهار سطح و چهار حيطه آموزشي، پژوهشي، عمومي و فرهنگي و مشتمل بر88 دوره آموزشي مي باشد كه پس از چندين جلسه هم انديشي و با نظر جمعي از كارشناسان و اساتيد برنامه ريزي شده است . چهار سطح تعيين شده با اهداف ذيل طبق گايد اشاره شده طرح شده است :

سطح 1- آشنايي با مهارتهاي پايه جهت انجام فعاليت هاي اكادميك و ايجاد نگرش نسبت به ضرورت ارتقا توانمندي هاي اساتيد

سطح2- معرفي روش ها و مهارتهاي پيشرفته تر و نوين مثل روش هاي نوين ارزشيابي دانشجو، يادگيري الكنرونيكي و...

سطح3- تدريس حرفه اي از طريق ارتقا و توسعه فعاليت هاي آموزشي اكادميك در رشته پزشكي

سطح 4- ارتقا اسكولار شيپ آموزشي و رهبري آموزشي و برنامه ريزي

واحد توانمند سازي اساتيد تحت نظارت مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشكده متولي هماهنگي و برگزاري دوره ها مي باشد . لازم به ذكر است كه نظر به تحولات سريع در حوزه علم، برنامه تنظيم شده قابل انعطاف بوده و بر حسب نياز و شرايط قابل بازنگري خواهد بود.