چهارشنبه, 09 مهر 1399

مسئول کمیته : دکتر مهران همام

--------------------------------------------------------------------------------

کنفرانس های آموزشی بیمارستان ها

كنفرانس هاي پرستاري

كنفرانس هاي مامايي

كنفرانس هاي بيمارستان 22 بهمن

كنفرانس هاي بيمارستان آريا