چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته : دکتر عليرضا آل هاشمي

معرفی :

هر سیستم و سازمانی برای دستیابی به ارتقا کیفی فعالیتها و خدمات خود به ارزشیابی نیازمند است لذا ارزشیابی در نظام آموزش عالی و آموزش پزشکی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ابزاری را برای دانشگاه فراهم می سازد تا بوسیله آن , فعالیتها ،فرایندها و بروندادهای خود را مورد بازنگری قرار داده و با شناسایی نقاط ضعف ،قوت و نقایص در صدد بهبود و ارتقا وضعیت موجود برآید.   

هدف کلی :

ارتقا وضعیت موجود  آموزش ،فعالیتهای جاری و بروندادهای آموزشی در دانشکده پزشکی و سایر گروه های وابسته

اهداف اختصاصی  و فعالیتهای کمیته ارزشیابی :

-       ارزشیابی اساتید

-       ارزشیابی دانشجو

-       ارزشیابی برنامه ها

-       ارزیابی درونی دانشکده پزشکی و گروه های بالینی و علوم پایه

-       بازبینی ابزار ارزشیابی

-       بررسی نظام مند آزمون های کتبی و مستندسازی نتایج آن

-       بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج آن

-       توسعه روش های نوین سنجش و ارزشیابی دانشجو

-       ارایه بازخورد منظم نتایج بررسی آزمون ها به استادان ،مدیران گروه ها و متولیان آموزش

-       انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه ارزشیابی

-       طراحی و ارایه راهکار های مناسب برای جاری ساختن نتایج ارزشیابی در بهبود روند آموزش

-       ارزشیابی و نیاز سنجی در کلیه کارگاه ها ،سمینارها و کنگره های حوزه معاونت آموزشی

-       مشارکت در تدوین برنامه های خود ارزیابی اعضا هیات علمی