چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته :دکتر علی رضا آل هاشمی

با توجه به اینکه نظام آموزشی وظیفه سنگین و حساسی را به عهده دارد ، لازم است در طراحی و اجرای فعالیتهای آن از مطلوبترین شیوه ها استفاده گردد. یکی از شیوه هایی که میتوان به کمک آن فعالیتهای آموزشی را بطور مطلوب تنظیم کرد رو یکرد سیستمی است .با عنایت به ضرورت تنظیم نظام مدون ارزشیابی امتحانات در دانشکده پزشکی و اهمیت وجود این مرکز در فرآیند ارزشیابی کیفی دانشکد ، مرکز ارزشیابی امتحانات بر اساس چارچوب مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی زیر نظر رئیس دانشکده پزشکی در خرداد ماه 1385 در محل دانشکده پزشکی تاسیس و راه اندازی گردید .

شرح وظایف :

1-ارزشیابی کمی و کیفی آزمونهای داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی

2-ارزشیابی کمی و کیفی نمرات آزمونهای داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی

3-استاندارد سازی طراحی سئوالات بر اساس رفرانسهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

4-بر گزاری ادواری کارگاههای مربوط به امتحانات شامل سنجش و اندازه گیری ، آزمون سازی ، OSCE و ....

5-تشکیل هیئتهای ممیزه در گروههای آموزشی به منظور رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در رابطه با نحوه بر گزاری امتحانات ، سئوالات امتحانی و موارد مربوط به اصول ارزشیابی ، تحت نظر مدیران محترم گروههای آموزشی

6-ارائه گزارشات مقطعی یا سیستماتیک (ترمی ) به شورای آموزشی دانشکده

7-سنجش و تحلیل آماری عملکرد دانشجویان در آزمونهای سراسری کشوری (آزمونهای جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزی )

8-اتوماسیون تصحیح اوراق امتحانی در آزمونهای گروههای آموزشی دانشکده

شرایط ارسال اوراق امتحانی به مرکز ارزشیابی امتحانات :

1-پاسخنامه های امتحانات حتی المقدور استاندارد باشد و یا حداقل تایپ شده باشد .

2-مکاتبات اداری از گروه با عنوان مرکز ارزشیابی امتحانات با شماره و ناریخ باشد

3-جهت ارسال به مرکز کپی پاسخنامه ها کفایت می کند و نیازی به ارسال اصل آنها نیست .

4-با هر بسته ارسالی یک نسخه کلید پاسخنامه و بارم بندی آن ارسال گردد .

در هر بسته حد اقل دو نسخه از پرسشنامه تایپ شده برای مرکز ارزشیابی ارسال گردد

جلد دفترچه سولات امتحانی دانشجویان (Pdf)

آئين نامه ارزشيابي دانشجو(PDF)