چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته : دکتر ناصر سنجر موسوی

 

ارزشیابی هیئت علمی

این فرآیند بصورت کاملا محرمانه توسط فرم های مخصوص طی مراحل ذیل صورت می گیرد:

  • ارزشیابی عضوهیئت علمی توسط دانشجویان پزشکی (بصورت مکانیزه)
  • ارزشیابی عضوهیئت علمی توسط سایر اعضاء گروه
  • ارزشیابی عضوهیئت علمی توسط مدیرگروه مربوطه
  • ارزشیابی عضوهیئت علمی توسط ریاست محترم بیمارستان
  • ارزشیابی عضوهیئت علمی توسط ریاست محترم دانشکده پزشکی
  • ارزشیابی عضوهیئت علمی توسط معاون محترم علوم پزشکی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------