چهارشنبه, 12 بهمن 1401

ارزیابی درونی دانشکده پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1396 در نه حوزه ذیل انجام شد.

حوزه های نه گانه

  • حوزه رسالت و اهداف
  • حوزه برنامه آموزشي
  • حوزه ارزيابي دانشجو
  • حوزه دانشجويان
  • حوزه هيات علمي
  • حوزه منابع آموزشي
  • حوزه ارزشیابی دوره
  • حوزه مديريت عالي واجرايي
  • حوزه بازنگري مستمر

 

كميته خود ارزيابي استانداردهاي اعتبار بخشي دانشكده پزشكي

 

دكتر ناصر سنجرموسوي

دكتر جمشيد يوسفي

دكتر محمد سرافراز يزدي

دكتر محمد رضا خاكزاد

دكتر وحيد پوراسماعيل

دكتر ناصر گمنامي

دكتر آرزو فرج پور

دكتر محمودرضا خزاعي

دكتر محمد خان قيطاقي

دكتر پريسا ظريف نجفي

دكتر سارا رستگاري

دكتر مجتبي مشكات

دكتر محمدعلي راه چمني

خانم سمانه سروقد مقدم

آقاي محمد آب يار

آقاي عباس عظيمي

خانم سميه اشرفي فرد

آقاي احسان سبحاني

خانم حميده داروغه

خانم نسرين پوركاظمي