چهارشنبه, 30 بهمن 1398

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازي تصميم گيريهاي آموزشي با استفاده از نتايج طرحهاي كاربردي و نیز گسترش دسترسي به منابع آموزش پزشكي در دانشگاه  مشغول به فعالیت می باشد . 

 

به منظور توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش ، رویکرد اصلی این واحد تقویت مهارت های تفکر ، آموزش بر مبناي حل مسئله (PBL) ، توجه به نتایج ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه و تقویت توانمندی های پژوهشی افراد در زمینه های پژوهشی است .

اهداف و برنامه های واحد پژوهش در آموزش :

·         تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه

·         انجام طرح های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش در دانشگاه

·         ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد

·         ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند

·         هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی

اولویت های پژوهشی مرتبط با آموزش

مصوبه کمیته پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه  آموزش علوم پزشکی

1.      ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان بالینی

2.      بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

3.      عوامل کیفی و کمی موثر بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی

4.      نقش تسهیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش

5.      سنجش انگیزه دانشجویان و اعضاء هیات علمی

6.      نقش تعداد دانشجویان و اساتید بر کیفیت آموزش

7.      نقش زیرساختها بر کیفیت و کمیت آموزش

8.      تناسب برنامه های درسی و آموزشی با نیازهای شغلی فراگیران

9.      شکاف بین آموزشهای تئوری و عملی

10.  وضعیت رابطه استاد و دانشجو

11.  توانمندی و توانمندسازی اساتید

12.  نظام آموزشی و آینده شغلی دانشجویان

13.  فرسودگی شغلی در اساتید

14.  بکارگیری روشهای نوین آموزشی

15.  نوآوری و فرایندهای آموزشی

16.  بکارگیری آموزش مجازی

17.  فرایندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان پردیس خودگردان و دانشجویان خارجی

18.  ارزشیابی مقایسه ای اساتید و دانشجویان

19.  نقش فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیات علمی در کیفیت آموزش

20.  مقایسه اثربخشی روشهای مختلف تدریس

21.  نقش اساتید مشاور و مشاوره دانشجویی در پیشرفت تحصیلی

22.  نقش اخلاق حرفه ای در آموزش

23.  نقش گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی بر کیفیت آموزش

24.  آموزش بالینی در درمانگاه های سرپایی

25.  ارتباط بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

26.  ارزیابی و نیازسنجی آموزش مداوم و بازآموزی

27.  وضعیت مهارتهای بالینی اساتید و دانشجویان

28.  آموزش پاسخگو و پزشکی پاسخگو

29.  صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان

30.  نقش بکارگیری زبان های بین المللی در آموزش

31.  جامع نگری و جامعه نگری در آموزش پزشکی

32.  ارزیابی درونی و اعتباربخشی آموزشی

33.  پیامدهای برگزاری همایش ها و کنگره ها در آموزش

34.  اثر برنامه عملیاتی و استراتژیک در آموزش

35.  بررسی خلاقیت و تفکر انتقادی

36.  چالشها، عملکرد، کارایی و اثر بخشی دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

37.  نقش فناوری اطلاعات در روزآمد کردن آموزش پزشکی

38.  امکان سنجی، مزایا و چالش های برون سپاری در آموزش پزشکی

39.  امکان سنجی سرآمدی آموزش دوره (Course) های بالینی دانشگاه در منطقه سه آمایش

40.  چالشها، نقاط قوت و ضعف اجرای بسته های یازده گانه آموزشی در منطقه سه آمایش

41.  وضعیت اجرای المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

42.  وضعیت استفاده از منابع درسی دانشجویان

43.  نقش فعالیت های فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان

44.  راهکارهای عملی جهت ارتقای آموزش مهارت های بالینی در دانشجویان رشته های مختلف

45.  میزان دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی در بخش ها و رشته های مختلف

46.  وضعیت حجم کاری نیروی انسانی در حوزه معاونت آموزشی

47.  عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه

48.  بررسی آموزش های بین رشته ای

49.  خطاهای پزشکی در محیط های آموزشی

50.  نیازهای آموزشی اساتید و کارکنان حوزه آموزش

51.  وضعیت تغییرات صورت گرفته در برنامه های آموزشی رشته های مختلف دانشگاه

52.  طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی

53.  صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر دررشته های مختلف دانشگاه

54.  میزان استفاده از Logbook به عنوان یک ابزار ارزشیابی به تفکیک در رشته های مختلف آموزشی

55.  مشاوره های تحصیلی توسط اساتید مشاور در دانشکده ها

56.  استفاده از  Logbook به صورت الکترونیک در دانشجویان گروه های مختلف آموزشی

57.  آگاهی اساتید و دانشجویان از مقررات آموزشی

58.  شناخت اساتید و دانشجویان از EDC  و کمیته های مختلف آن

59.  اعتبارسنجی پرسشنامه های آموزشی

60.  سبکهای یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی

 

توجه:    بكارگيري نتايج طرح هاي پژوهش در آموزش

در      دانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت استفاده بهينه از نتايج طرح هاي پژوهشي مرتبط با آموزش سياستهاي زير توسط شوراي HSR 
          معاونت آموزشي تصويب گرديده است.

1-    اولويت هاي پژوهش در آموزش اين معاونت بر اساس نيازهاي معاونت و بر اساس نيازسنجي وسيعي كه در قالب طرح كشوري تحت عنوان «بررسي اولويت هاي پژوهش در آموزش در منطقه مديترانه شرقي» صورت گرفت تعيين و تدوين شد. در تدوين اولويت ها سعي شده كه اولويت هاي واقعي بر اساس نيازهاي واقعي معاونت آموزشي تعيين و تدوين گردد بطوري كه پس از اجراي هر طرح پژوهشي معضلي از اين حوزه حل شود و نتايج بكار گرفته شود.

2-    از آنجايي كه كانال تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش واحد HSR معاونت آموزشي است و HSR از نظر ساختاري طرح هاي كاربردي بر اساس نياز را تصويب مي كند. نتايج طرح ها پس از انجام در خود معاونت آموزشي دانشگاه به كارگرفته مي شوند.

3-       درصدي از بودجه طرح HSR پس از مشخص شدن كاربرد طرح به مجري پرداخت مي گردد.

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازي تصميم گيريهاي آموزشي با استفاده از نتايج طرحهاي كاربردي و نیز گسترش دسترسي به منابع آموزش پزشكي در دانشگاه  مشغول به فعالیت می باشد . 

 

به منظور توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش ، رویکرد اصلی این واحد تقویت مهارت های تفکر ، آموزش بر مبناي حل مسئله (PBL) ، توجه به نتایج ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه و تقویت توانمندی های پژوهشی افراد در زمینه های پژوهشی است .

اهداف و برنامه های واحد پژوهش در آموزش :

·         تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه

·         انجام طرح های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش در دانشگاه

·         ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد

·         ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند

·         هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی

اولویت های پژوهشی مرتبط با آموزش

مصوبه کمیته پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه  آموزش علوم پزشکی

1.      ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان بالینی

2.      بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

3.      عوامل کیفی و کمی موثر بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی

4.      نقش تسهیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش

5.      سنجش انگیزه دانشجویان و اعضاء هیات علمی

6.      نقش تعداد دانشجویان و اساتید بر کیفیت آموزش

7.      نقش زیرساختها بر کیفیت و کمیت آموزش

8.      تناسب برنامه های درسی و آموزشی با نیازهای شغلی فراگیران

9.      شکاف بین آموزشهای تئوری و عملی

10.  وضعیت رابطه استاد و دانشجو

11.  توانمندی و توانمندسازی اساتید

12.  نظام آموزشی و آینده شغلی دانشجویان

13.  فرسودگی شغلی در اساتید

14.  بکارگیری روشهای نوین آموزشی

15.  نوآوری و فرایندهای آموزشی

16.  بکارگیری آموزش مجازی

17.  فرایندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان پردیس خودگردان و دانشجویان خارجی

18.  ارزشیابی مقایسه ای اساتید و دانشجویان

19.  نقش فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیات علمی در کیفیت آموزش

20.  مقایسه اثربخشی روشهای مختلف تدریس

21.  نقش اساتید مشاور و مشاوره دانشجویی در پیشرفت تحصیلی

22.  نقش اخلاق حرفه ای در آموزش

23.  نقش گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی بر کیفیت آموزش

24.  آموزش بالینی در درمانگاه های سرپایی

25.  ارتباط بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

26.  ارزیابی و نیازسنجی آموزش مداوم و بازآموزی

27.  وضعیت مهارتهای بالینی اساتید و دانشجویان

28.  آموزش پاسخگو و پزشکی پاسخگو

29.  صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان

30.  نقش بکارگیری زبان های بین المللی در آموزش

31.  جامع نگری و جامعه نگری در آموزش پزشکی

32.  ارزیابی درونی و اعتباربخشی آموزشی

33.  پیامدهای برگزاری همایش ها و کنگره ها در آموزش

34.  اثر برنامه عملیاتی و استراتژیک در آموزش

35.  بررسی خلاقیت و تفکر انتقادی

36.  چالشها، عملکرد، کارایی و اثر بخشی دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

37.  نقش فناوری اطلاعات در روزآمد کردن آموزش پزشکی

38.  امکان سنجی، مزایا و چالش های برون سپاری در آموزش پزشکی

39.  امکان سنجی سرآمدی آموزش دوره (Course) های بالینی دانشگاه در منطقه سه آمایش

40.  چالشها، نقاط قوت و ضعف اجرای بسته های یازده گانه آموزشی در منطقه سه آمایش

41.  وضعیت اجرای المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

42.  وضعیت استفاده از منابع درسی دانشجویان

43.  نقش فعالیت های فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان

44.  راهکارهای عملی جهت ارتقای آموزش مهارت های بالینی در دانشجویان رشته های مختلف

45.  میزان دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی در بخش ها و رشته های مختلف

46.  وضعیت حجم کاری نیروی انسانی در حوزه معاونت آموزشی

47.  عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه

48.  بررسی آموزش های بین رشته ای

49.  خطاهای پزشکی در محیط های آموزشی

50.  نیازهای آموزشی اساتید و کارکنان حوزه آموزش

51.  وضعیت تغییرات صورت گرفته در برنامه های آموزشی رشته های مختلف دانشگاه

52.  طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی

53.  صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر دررشته های مختلف دانشگاه

54.  میزان استفاده از Logbook به عنوان یک ابزار ارزشیابی به تفکیک در رشته های مختلف آموزشی

55.  مشاوره های تحصیلی توسط اساتید مشاور در دانشکده ها

56.  استفاده از  Logbook به صورت الکترونیک در دانشجویان گروه های مختلف آموزشی

57.  آگاهی اساتید و دانشجویان از مقررات آموزشی

58.  شناخت اساتید و دانشجویان از EDC  و کمیته های مختلف آن

59.  اعتبارسنجی پرسشنامه های آموزشی

60.  سبکهای یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی

 

توجه:    بكارگيري نتايج طرح هاي پژوهش در آموزش

در      دانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت استفاده بهينه از نتايج طرح هاي پژوهشي مرتبط با آموزش سياستهاي زير توسط شوراي HSR 
          معاونت آموزشي تصويب گرديده است.

1-    اولويت هاي پژوهش در آموزش اين معاونت بر اساس نيازهاي معاونت و بر اساس نيازسنجي وسيعي كه در قالب طرح كشوري تحت عنوان «بررسي اولويت هاي پژوهش در آموزش در منطقه مديترانه شرقي» صورت گرفت تعيين و تدوين شد. در تدوين اولويت ها سعي شده كه اولويت هاي واقعي بر اساس نيازهاي واقعي معاونت آموزشي تعيين و تدوين گردد بطوري كه پس از اجراي هر طرح پژوهشي معضلي از اين حوزه حل شود و نتايج بكار گرفته شود.

2-    از آنجايي كه كانال تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش واحد HSR معاونت آموزشي است و HSR از نظر ساختاري طرح هاي كاربردي بر اساس نياز را تصويب مي كند. نتايج طرح ها پس از انجام در خود معاونت آموزشي دانشگاه به كارگرفته مي شوند.

3-       درصدي از بودجه طرح HSR پس از مشخص شدن كاربرد طرح به مجري پرداخت مي گردد.