چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول كميته : دكتر آرزو فرج پور

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازي تصميم گيريهاي آموزشي با استفاده از نتايج طرحهاي كاربردي و نیز گسترش دسترسي به منابع آموزش پزشكي در دانشگاه  مشغول به فعالیت می باشد . 

هدف اصلي اين كميته تهيه، تدوين، اجرا و ترويج پژوهش هايي است كه منجر به ارتقاء كيفيت آموزش و محيط آموزشي و بهينه سازي فرايند آموزش گردد. اين كميته با كمك به شناخت و تحليل وضعيت موجود و چالش هاي نظام آموزشي، از طريق ترغيب به انجام طرح هاي كاربردي پژوهش در آموزش هدف خود را دنبال مي كند.

در راستاي همايش ها و جشنواره هاي آموزش، ارائه نوآوري هاي آموزشي و كاربرد فن آوري هاي نوين در آموزش، برنامه ريزي و هدف گذاري صورت مي گيرد.

شرح وظايف :

- تعيين اولويت پژوهش هاي آموزشي در سطح واحد و دانشكده

- همكاري و تسهيل گري در انجام طرح ها و پژوهش هاي آموزشي

- ايجاد سيستم انگيزشي به منظور ترغيب اعضاء هيات علمي و دانشجويان به امر پژوهش در آموزش

- ارائه مشاوره هاي پژوهشي به اعضاي محترم هيات علمي

- برگزاري كارگاه هاي هدفمند در راستاي نيازهاي پژوهشي تدوين شده مرتبط با پژوهش در آموزش

- حمايت از طرح هاي كاربردي پژوهش در آموزش، در راستاي اهداف تعيين شده

- حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در زمينه آموزش پزشكي

- انتشار كتاب، بولتن، پمفلت يا جزوات در زمينه آموزش پزشكي

- كمك به ارائه مقالات مرتبط با آموزش پزشكي در همايش ها و سمينارهاي داخلي و خارجي

- شركت در جشنواره هاي آموزشي كشوري

 اولويتهاي پژوهشي  

فلوچارت پيشنهاد وتصويب پروپوزالهاي دانشجويان پزشكي