دوشنبه, 31 خرداد 1400

مسئول كميته : دكتر سيده زهرا مصطفويان

در راستاي اجرايي نمودن اساس نامه كميته هاي دانشجويي توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب مهرماه 97 و به منظور دستيابي به اهداف اساس نامه مبني بر ارتقاء كيفيت آموزش از طريق مشاركت دانشجويان در حوزه توسعه و نوآوري علوم پزشكي و تبديل شدن ايشان به حمايت خواهان ارتقاء آموزش خود، همچنين همسو سازي و افزايش سطح فعاليت هاي آموزشي دانشجويان كميته هاي دانشجويي واحدهاي دانشگاهي مجري رشته هاي علوم پزشكي تشكيل و مطابق مفاد آيين نامه به فعاليت مي پردازند.

دستور تشكيل اين كميته در سال 89 تحت عنوان "كميته مشورتي" با هدف مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي آموزشي دانشكده در جهت ارتقاء سطح كيفيت آموزش در دانشگاه از سوي وزارت بهداشت با ارسال آيين نامه ابلاغ شدو در سال 97 كميته مشورتي به "كميته توسعه آموزش پزشكي" تغيير يافت و اساس نامه جديد نيز متعاقبا ابلاغ شد.

اعضاء دانشجويي كميته توسعه آموزش پزشكي در سال 98 كه طي احكامي از سوي مركز EDC دانشكده پزشكي معرفي شده اند به شرح ذيل مي باشد :

- دبير كميته : آقاي كسري جمشيدي، ورودي مهر 94 رشته پزشكي

- معاونت آموزشي : آقاي حامد دلفراز، ورودي مهر 95 رشته پزشكي

- معاونت پژوهشي : خانم سارا صارمي نيا، ورودي 97 رشته پزشكي

- معاونت روابط عمومي : خانم عارفه فاضلي، ورودي بهمن 94 رشته پزشكي

- معاونت مالي : آقاي محمد جواد مشتاقي، ورودي مهر 96 رشته پزشكي

- معاونت انفورماتيك و آموزش مجازي : آقاي سعيد نامور راد، ورودي مهر 96 رشته پزشكي

- منشي : خانم شبنم شفيعي، ورودي مهر 94 رشته پزشكي