چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول كميته : دكتر مريم پاسبان

در راستاي اجرايي نمودن اساس نامه كميته هاي دانشجويي توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب مهرماه 97 و به منظور دستيابي به اهداف اساس نامه مبني بر ارتقاء كيفيت آموزش از طريق مشاركت دانشجويان در حوزه توسعه و نوآوري علوم پزشكي و تبديل شدن ايشان به حمايت خواهان ارتقاء آموزش خود، همچنين همسو سازي و افزايش سطح فعاليت هاي آموزشي دانشجويان كميته هاي دانشجويي واحدهاي دانشگاهي مجري رشته هاي علوم پزشكي تشكيل و مطابق مفاد آيين نامه به فعاليت مي پردازند.

دستور تشكيل اين كميته در سال 89 تحت عنوان "كميته مشورتي" با هدف مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي آموزشي دانشكده در جهت ارتقاء سطح كيفيت آموزش در دانشگاه از سوي وزارت بهداشت با ارسال آيين نامه ابلاغ شدو در سال 97 كميته مشورتي به "كميته توسعه آموزش پزشكي" تغيير يافت و اساس نامه جديد نيز متعاقبا ابلاغ شد.

معرفي و چارت اعضاي كميته توسعه دانشجويي