چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته

دکتر الهام مختاري امير مجدي

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح و برنامه ریزی آموزش

همراه با تجولات عظيمي كه در عصر حاضر در هريك از شاخه هاي علوم بوجود آمده است ، نياز به تدوين برنامه هاي آموزشي مبتني بر امكانات ، شرايط و نيازهاي جديد يكي از مسئوليت هاي مهم مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي است . براي نيل به اين اهداف ، طراحي و تنظيم برنامه هاي آموزشي مناسب در همه سطوح و رشته هاي علوم پزشكي اعم از نياز سنجي و تعيين اهداف آموزشي ، تدوين طرح درس و محتواي آموزشي دروس ، بازنگري برنامه هاي درسي موجود در دانشكده ها و غيره از اهم وظايف اين مراكز محسوب مي گردد . مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كوشيده است تا با ارائه مشاوره و همكاري در بازنگري درسي و تهيه طرح درس گروههاي آموزشي زمينه ارتباط بيشتر دانشكده هاي مختلف با اين مركز را فراهم آورد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 طرح درس

ر اساس سر فصلهای تعین شده از سوی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی در رشته های مختلف .طرح درس هایی که توسط اساتید محترم تهیه وارائه گردید به شرح ذیل است .

فرم طرح درس  PDFDoc))

 

 فرایند ارزیابی طرح درس (lesson plan)

طرح درس اعضای هیئت علمی

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

curriculum & Course Plan

معرفی :

برنامه ريزي درسي (Curriculum planning) عبارت است از سازمان دهي يك سلسله فعاليت هاي ياد دهي يادگيري به منظور ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرنده ها وارزشيابي ميزان تحقق اهداف آموزشي .

واحد برنامه ريزي درسي ضمن بازنگري وبهينه سازي برنامه هاي  آموزشي موجود، به طراحي برنامه هاي جديد آموزشي وتحقيق ومطالعه نتايج برنامه هاي اجرا شده ،تقويت مهارتهاي برنامه ريزي درسي ،بهبود استراتژي هاي آموزشي وارتقاء فرايندهاي آموزشي وكيفيت ياددهي يادگيري مي پردازد.

اهداف وفعاليتهاي كميته برنامه ريزي درسي :

-        ارتقاء وبازنگري برنامه هاي آموزشي و درسي موجود

-        بررسي انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه

-        بررسي انطباق برنامه هاي درسي با وظايف آينده شغلي دانشجويان

-        استفاده بهينه از زمان وامكانات جهت آموزش كيفي

-        تدوين وبازنگري طرح درس ها وطرح دوره ها

-        نظارت بر اجراي برنامه هاي درسي

-        هدايت برنامه هاي آموزشي از وضعيت سنتي به سمت برنامه هاي نوين

-        ارائه مشاوره به اساتيد ، گروه هاي آموزشي وبرگزاركنندگان دوره هاي آموزشي در زمينه طراحي برنامه درسي ، شيوه هاي تدريس ، رسانه هاي آموزشي ، سنجش ، ارزشيابي ونياز سنجي آموزشي

-        بررسي پيشنهاد ايجاد رشته هاي جديد بر اساس آئين نامه ها

-        بررسي اطلاعات برنامه هاي درسي قبل از اجرا

-        ارتقاء دانش برنامه ريزي درسي درميان اعضاء هيئت علمي

-        نظارت ودر صورت لزوم مشاركت در ايجاد هرگونه تغيير در برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف

-        استفاده از توانايي وهمكاري گروه هاي آموزشي وصاحبان رشته هاي آموزش در خصوص بازنگري برنامه هاي تجربه شده 

 

فرم طرح دوره نظرى ( Doc )

 

فرم طرح دوره باليني( Doc )

 

فرایند ارزیابی طرح دوره( (course plan

محتوای آموزشی(کارآموز-کارورز)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------