چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته : دکتر سیده زهرا مصطفویان

معرفی :

رسالت آموزش پاسخگو ،تعهد در قبال جهت گیری آموزش،پژوهش  و ارایه خدمات بر اساس الويت نيازها وانتظارات جامعه است كه اين مهم با تاكيد بر تماس مستقيم ومستمر دانشجويان با جامعه در سطوح مختلف ميسر مي گردد.جهت افزايش دانش ، مهارت هاي ارتباطي ،تغيير باورها ونگرش هاي دانشجويان به سمت نگاه جامعه محور به سلامت ، مهارت در پ‍ژوهش هاي كاربردي واستفاده از شواهد دقيق علمي براي ارائه خدمت موثر در خارج از بيمارستان ها متناسب با بار بيماريها و مشكلات بهداشتي جامعه تمهيداتي انديشيده شده است به گونه اي كه دانش آموختگان به نحو موثر بتوانند رسالت حرفه اي را به محض اتمام تحصيل ارايه دهد.

اهداف وفعاليت ها:

1 - باز نگري برنامه هاي آموزشي با تاكيد بر عوامل مهم تاثيرگذار بر سلامت افراد وجوامع به منظور آمادگي دانشجويان در مديريت سلامت به ويژه در بيماريهاي مزمن .

2 – اصلاح استراتژي هاي آموزش ودور شدن از مرزهاي آموزشي سنتي

3 – توسعه برنامه هاي توانمند سازي اعضا هيئت علمي در خصوص آموزش پاسخگو

4 – اعمال تغييرات در كوريكولوم هاي آموزشي بر اساس مشكلات منطقه و اولويت هاي تعيين شده با تاكيد بر كار در عرصه

5 – برنامه ريزي هدفمند ، اجرا وانجام آموزش هاي عمومي براي مردم با تاكيد بر مشكلات منطقه واولويت هاي تعيين شده

6 – مشاركت فعال نظام آموزشي ونظام عرضه خدمات در شناسايي وارزيابي نيازهاي جامعه وتعيين اولويت ها

7- آموزش وتربيت دانشجويان پزشكي دكتراي عمومي در رابطه با مسائل بهداشتي افراد

8-   آشنا ساختن دانشجويان پزشكي با بيماريهاي شايع در جامعه

9-پرورش پزشكاني كه احاطه كامل بر به كاربردن اصول پيشگيري ،غربالگري ،تشخيص،درمان وبازتواني بيماران دچار بيماريهاي شايع در جامعه را داشته باشند

10-         تشويق پزشكان آينده به مطالعه بيشتر وتحقيق در زمينه مشكلات بهداشتي منطقه

11-         تاكيد بر پيشگيري وآموزش رعايت نكات بهداشتي به جامعه توسط پزشكان عمومي