چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته : دکتر يلدا روانشاد

هدف کلی:

-تلاش در جهت رشد و پویایی هرچه بیشتر دانشجویان استعداد درخشان

-تلاش در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشکی دانشگاه با محوریت فعالیتهای دانشجویی

 اهداف اختصاصی :

-شناسایی استعدادهای درخشان دانشگاه و تشکیل پرونده برای ایشان

- تلاش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به ایشان براساس آئین نامه های مصوب وزارت متبوع

-  تلاش در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشگاه

-تعامل با اعضای محترم هیات علمی  و دانشجویان جهت حل مشکلات آموزشی

- تلاش در جهت ایجاد جو نشاط و شادابی در دانشگاه با تقویت فعالیتهای هدفمند دانشجویی

-توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی

-استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان

آيين نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

امتيازدهي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان پژوهشگر

آيين نامه استعدادهاي درخشان

تسهيلات ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان

-------------------------------------------------------------------------------

فرم ثبت نام استعداد های درخشان (doc)