چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته  :دکتر الهام مختاري امير مجدي

مرکزمهارت های بالينی

هدف :

    هدف عمده مراكز آموزش مهارتهاي باليني شبيه سازي يك محيط باليني است , بطوريكه بتوان آموزش مهارتهاي بالينــي را كنترل و تمرين كرد . بــديهي است اين مراكز فقط مكمـل محيط بالينــــي واقعي هستننـد و به هيـــــچ عنـوان جاي آن را نميگيرند.

    پژوهشها در مورد يادگيري مهارتهاي باليني نشان داده اند كه دانشجويان در برخورد هاي اوليه خود با بيماران اضطـــــراب دارند و اين اضطــراب اغلب مربوط به انجـام مهــارتهاي عملي است . اگر دانشجو تمرين كافي نـداشته باشد , ترس از شكســـت و اشتباه كردن مانع عملكرد درست وي ميباشد .

يادگيري در اين مراكز ميتواند بصورت خـــــود آموزي و يادگيري فعال صورت گيرد.

اين مراكز باعث كمتــــر شدن بدبيني نسبت به مــــــراكز آموزشي – درماني ميشونــد زيرا با يادگيري بهتر و كامل تر در مراكز مهارتهاي باليني امكان بروز خطاهاي پزشكي از سوي دانشجويان , كارورزان و دستياران كاهش ميدهد.

مزاياي آموزش در مراكز مهارتهاي  باليني :

ü       يادگيري به صورت برنامه ريزي انجام ميشود.

ü      تكرار پذير است .

ü      اشتباها ت قابل جبران است .

ü      آموزش وابسته به بيمار حقيقي نيست .

ü      يادگيري استاندارد صورت مي پذيرد.

ü      استرس مدرسان و دانشجويان را كاهش ميدهد .

از مراكز مهارتها ميتوان بطور بالقوه در موارد زير استفاده كرد:

ü      آموزش مهارتها باليني : ماننـــد بخيه زدن , سونداژ , CPR     .

ü      آموزش مهارتهاي ارتباطي : ماننـــد ارتباط پزشك و بيمار , ارتباط پزشك با همـكاران و كاركنان و آموزش بيمار ( به دانشجويان اين فرصت داده ميشود تا با انجام مصاحبـــه و بازي نقش , به تمرين بپردازند  .

---امکانات---

--- برنامه حضور اساتید و دانشجویان ---

--- مقررات ---

--- ارزشیابی دانشجو ---