چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مسئول کمیته : آرزو فرج پور

معرفي واحديادگيري تركيبي والكترونيك

اين واحد مصمم است همگام با تکنولوژي روز و با بهره گيري از امکانات موجود ،موجب ارتقا کيفي فعاليتهاي آموزشي جاري شود .

در اين بخش طراحي و ارزيابي آموزش الکترونيک مباحث پزشکي از نظر استانداردهاي آموزش مالتي مديا و تکنيک فني انجام مي گيرد که از اين فرآوري مي توان به عنوان مکمل برنامه هاي آموزشي يا با هدف ارتقا کيفيت آموزشها ،آزمون ها و..... بهره جست .

علاوه بر اين در اين واحد نظارت و هدايت و پشتيباني وسايل کمک آموزشي در دانشکده و بيمارستان هارا بر عهده دارد .  طراحي پوسترها ،پمفلت ها ، بروشورها ي آموزشي و ... نيز انجام مي پذيرد .

شرح وظايف واحد يادگيري تركيبي والكترونيك

-       پشتيباني و ارايه خدمات علمي و نظري در زمينه فرابري داده ها در واحد هاي مختلف

      -       گسترش فرهنگ استفاده از IT در امر آموزش در بين اعضا مرکز و اعضا هيات علمي از قبيل برگزاري کارگاه هاي مربوطه

        -       نظارت وهدايت واحد تکنولوژي آموزشي در انجام وظايف مربوطه و پيشنهاد وسايل کمک آموزشي جهت دانشکده ها و بيمارستان هاي آموزشي تابعه 

فرایند تولید لوح آموزش الکترونیک

فرم درخواست توليد بسته آموزشي الکترونيک

------------------------------------------------------------------------------------