چهارشنبه, 12 بهمن 1401

براي تماس با هر يك از دفاتر توسعه دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بر روي لينك دانشكده مورد نظر كليك نماييد

 دفتر توسعه آموزش دانشكده پيراپزشكي

دفتر توسعه آموزش  پرستاري

دفتر توسعه آموزش مامايي

دفتر توسعه آموزش بيمارستان آريا

دفتر توسعه آموزش بيمارستان 22 بهمن