دوشنبه, 31 خرداد 1400

نوزدهمين دوره آزمون صلاحيت باليني پزشكان عمومي

سال 1398

مکان و زمان

آیین نامه

اطلاعیه ها

گزارش تصویری

نتایج

توضیحات

 پنج شنبه 98/11/17

بیمارستان 22 بهمن

 

 فرم اعتراض

 

نتایج

 حضور دانشجویان محترم راس ساعت 7 صبح با به همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی و روپوش و گوشی پزشکی الزامی است

 


------------------------------     آزمون های قبلی     ------------------------------

 

 

پنجمین دوره آزمون صلاحيت باليني پزشكان عمومي

سال 1395

مکان و زمان

آیین نامه

اطلاعیه ها

گزارش تصویری

نتایج

توضیحات

 پنج شنبه 95/11/21

بیمارستان 22 بهمن

 فرم اعتراض

 دانشجویان پس از واریز مبلغ 3/000/000 ریال به صورت علی الحساب جهت ثبت نام با شماره 05132250047 تماس حاصل نمایند

نتایج

 حضور دانشجویان محترم راس ساعت 7 صبح با به همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی و روپوش و گوشی پزشکی الزامی است

 

چهارمین دوره آزمون صلاحيت باليني پزشكان عمومي

سال 1395

مکان و زمان

آیین نامه

اطلاعیه ها

گزارش تصویری

نتایج

توضیحات

 پنج شنبه 95/8/20

بیمارستان 22 بهمن

 فرم اعتراض

 دانشجویان پس از واریز مبلغ 3/000/000 ریال به صورت علی الحساب جهت ثبت نام با شماره 05132250047 تماس حاصل نمایند

گروه1 - گروه2

 نتیجه آزمون

 حضور دانشجویان محترم راس ساعت 7 صبح با به همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی و روپوش و گوشی پزشکی الزامی است

 سومین دوره آزمون صلاحيت باليني پزشكان عمومي

سال 1395

 

 

مکان و زمان

آیین نامه

اطلاعیه ها

گزارش تصویری

نتایج

توضیحات

 پنج شنبه 95/5/21

بیمارستان 22 بهمن

 عکس های جلسه آزمون

 

دومین دوره آزمون صلاحيت باليني پزشكان عمومي

سال 1395

مکان و زمان

آیین نامه

اطلاعیه ها

گزارش تصویری

نتایج

توضیحات

اولین دوره آزمون صلاحيت باليني پزشكان عمومي

سال 1394

مکان و زمان

آیین نامه

اطلاعیه ها

گزارش تصویری

نتایج

توضیحات

  پنج شنبه 94/10/17

بیمارستان 22 بهمن

اطلاعیه 1:ثبت نام و مدارک

اطلاعیه 2 : گروه بندی

 -----