چهارشنبه, 12 بهمن 1401

پایان نامه ها (تصویب - دفاع)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ------------------------- تصویب ------------------------    

     ------------------------- دفاع-------------------------    

 فرم درخواست دانشجو از استاد جهت راهنمایی پایان نامه(PDF)  مراحل آماده سازی پایان نامه جهت دفاع(چارت گردش کار)
 فرم پروپوزال (جدید) (Doc - PDF )  فرم های 1 2 و 3 (pdf)
 فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه (Doc - PDF)  نمونه فرم مجوز عکسدار آموزش دانشگاه (pdf)
 نگارش منابع به سبک ونکوور (pdf)  نمونه فرم معرفی ناظر (pdf)
 نمونه فرم رضایت نامه  (Doc )  فرم "ب" (ارایه در جلسه دفاع) (pdf - Doc)
مدارک مورد نیاز اساتید راهنما و مشاور خارج از دانشگاه  آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه (pdf)
فرم گزارش کار پایان نامه (pdf) شیوه نامه نگارش پايان نامه (pdf)
   فرم تعهد روی پایان نامه نهایی (وجود آن در تز نهایی الزامی است) 
  فرم ارزشیابی مقاله مستخرج از پایان نامه(ارایه در جلسه دفاع )

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتقاع اساتید

فرم ارتقاع  ( Doc)

فرم ترفیع سالانه( Doc)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

((  فرم های مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی ))

فرم طرح درس  (PDF- Doc)

فرم طرح دوره نظرى Doc )

فرم طرح دوره باليني( Doc )

فرم طرح درس بالینی (  PDFDoc)

فرم ثبت نام استعداد های درخشان (doc)

جلد دفترچه سولات امتحانی دانشجویان (Doc - Pdf)

فرم طراحى سوال آسكى (Doc) 

فرم خالی رزومه دانشجویی(Doc)

راهنمای نحوه پر کردن فرم رزومه دانشجویی (PDF)

فرم پروپوزال طرحهاي پژوهش در آموزش