چهارشنبه, 12 بهمن 1401

مدير امور عمومي

آقاي عظیمی

 

 

 

 
سمت  نام و نام خانوادگی 
كارمند  آقاي محمد آب يار 
كارمند  آقاي محمد شم آبادي
كارمند   آقای سید حمید موسوی کاخکی 
كارمند  خانم معصومه حامدی 
كارمند  آقاي عبدالهي
كارمند  خانم فریده باقری 
كارمند  خانم بی بی نجیحه پیکردوست 
كارمند  آقای منصور ندیمی کاخکی 
كارمند آقای محمدرضا مرادزاده                
كارمند  خانم شاهسون
كارمند  آقای احمد صبا 
كارمند  آقای امیر صبری 
كارمند  حاج آقای محمدي
كارمند  آقای احسان سبحانی شهر 
كارمند  آقای حسین اثنی عشری 
كارمند  خانم فهیمه هراتیان 
كارمند  آقای مجتبی مشکات 
كارمند  آقای سید مهدی احمدی شوراب 
كارمند  خانم نسرین پورکاظمی 
كارمند  خانم سمانه سروقد مقدم
كارمند  خانم فهیمه طا حونه یان
كارمند  خانم مهری میرشاهی 
كارمند  خانم جمیله مهمی 
كارمند  آقاي حميدرضا گنجعلي شاهي نوغاني
 كارمند  آقای دكتر محمد علی راه چمنی