پنج شنبه, 31 مرداد 1398

قابل توجه دانشجویان محترم

لطفا جهت ثبت نام تا تاریخ 25/4/96 به مرکز توسعه آموزش پزشکی (EDC)مراجعه نمایید.