پنج شنبه, 31 مرداد 1398

هشتمين دوره آزمون ارزيابي صلاحيت باليني كارآموزان پزشكي

هشتمين دوره آزمون ارزيابي صلاحيت باليني كارآموزان پزشكي روز پنج شنبه مورخ 9/2/94 راس ساعت 8 صبح در محل مركز مهارت هاي باليني واقع در بيمارستان 22 بهمن برگزار ميگردد. دانشجويان عزيز راهنماي آزمون را مطالعه و به گروه بندي توجه نمايند.

راهنماي مطالعه آزمون

گروه اول

گروه دوم