پنج شنبه, 31 مرداد 1398
 


 

 

گروه آموزشی داخلی

 

مدير گروه : دكتر پرويز واحدي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر پرويز واحدي

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استاد

تمام وقت

2

دكتر احمد صفاري

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر زهرا مصطفوي

(.رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

تمام وقت

4

دكتر محمد سرافرازيزدي

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

داخلی

دانشیار

تمام وقت

5

دكتر مجيد ميرصدرايي

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

دانشیار

تمام وقت

6

دكتر جواد رضايي

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

تمام وقت

7

دكتر سحر قره  

(.رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

تمام وقت

8

دكتر محسن مظفرمقدم

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

نیمه وقت

9

دكتر رامين شريفان

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

نیمه وقت

10

دكتر مهدی ملک نژاد

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

نیمه وقت

11

دكتر محمدباقر نجارزاده

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

نیمه وقت

12

دكتر نجمه نوحه سرا

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

---

13

دكتر محمد عباسي

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس)

داخلی

استادیار

---

 

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)