پنج شنبه, 31 مرداد 1398

 

گروه آموزشی کودکان

 

مدير گروه : دكتر فاطمه اميد

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر فاطمه اميد

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

2

دكتر جمشيد يوسفي

(رزومه فارسی رزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

3

دكتر سعيده ترويج اسلامي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

دانشیار

تمام وقت

4

دكتر كاتيا شايان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

5

دكتر حسين نصيريان  

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

دانشیار

تمام وقت

6

دكتر مژگان بيات مختاري

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

7

دكتر سيد مرتضي ميرزاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

8

دكتر محمودرضا خزاعي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

9

دكتر سعيد ابطحي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

تمام وقت

10

دكتر احمد هاشم زاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

نیمه وقت

11

دكتر ابراهيم كياني 

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

نیمه وقت

12

دكتر وحید امیدیان 

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کودکان

استادیار

---