پنج شنبه, 31 مرداد 1398

 

گروه آموزشی جراحی

 

مدير گروه : دكتر سعيد رحيقي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر سعيد رحيقي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر علي ميرصادقي   

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر سيد محمد علي رئيس السادات

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

استادیار

تمام وقت

4

دكتر  نادر ميثاق

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

استادیار

تمام وقت

5

دكتر ناصر سنجر موسوي 

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

استادیار

تمام وقت

6

دكتر فرهاد مطلق

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

استادیار

نیمه وقت

7

دكتر فخرالدين توكلي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

---

---

8

دكتر بهروز هوشمند

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

---

---

9

دكتر احمد صفایی یزدی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

---

---

11

دكتر محمد برهمت

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

---

---

12

دكتر تورج زندباف

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

---

---

13

دكتر سید حسین رضویان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

جراحی

---

---

 14

 دکتر حسین طاهری

 (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

 جراحی

 ---

 ---

 15

 دکتر محمد جواد قمری

 (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

 جراحی

 ---