پنج شنبه, 31 مرداد 1398

 

گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی

 

مدير گروه : دكتر سیده زهرا مصطفویان

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر سیده زهرامصطفویان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسی

طرح دوره:بهداشت 12 - 3 - 4 - 5

طرح درس روزانه: بهداشت 1 - 23 - 4 - 5

پزشکی اجتماعی

استادیار

تمام وقت 

2

دكتر سارا رستگاری

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

عفونی

استادیار

 

تمام وقت

3

شادان نثاری

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

کارشناسی ارشد مامایی

مربی

---

 

 

 

 

دفتر چه ثبت فعاليت هاي كارآموزي 

دفتر چه ثبت فعاليت هاي كارورزي