پنج شنبه, 31 مرداد 1398

مد‍یر پ‍‍ژوهش‍ی

دكتر سعید ابطحی

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار گروه كودكان و عضو ه‍یئت علم‍ی

دانشگاه آزاد اسلام‍ی مشهد

Email: Abtahi@mshdiau.ac.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجتب‍ی مشكات

 

كارشناس ارشد آمار ز‍یست‍ی بخش پ‍ژوهش‍ی

 Email: Meshkat@mshdiau.ac.ir

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------