پنج شنبه, 31 مرداد 1398

بر اساس چارت سازماني شوراي پژوهشي وزارت بهداشت و درمان

تعداد اعضاء : 7نفر

زمان شروع بكار: ديماه 1384

تعداد جلسات انجام شده: 

 

نام ونام خانوادگي

سمت

دكتر محمد سرافراز يزدي

رئيس شورا

دكتر سعید ابطحی

مدير پ‍ژوهشي

دکتر سعیده ترویج اسلامی

عضو شورا

دكتر محمود عرفانيان احمد پور

عضو شورا

دكتر کامیار اقبالی

عضو شورا

دكتر محبوبه آدمی دهکردی

دبير كميته پايان نامه ها

دکتر مجید میرصدرایی

عضو شورا

 

 

 فعاليت هاي شورا عبارت است از:

با سه هدف :

-)بررسي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي اعضاء هيئت علمي

-)سازمان دهي و برنامه ريزي فعاليت هاي پژوهشي دانشكده پزشكي شامل:

•·         سازماندهي فعاليتهاي دفتر مجله ، كميته پايان نامه و دايره امتحانات

•·         بهينه كردن مراحل تصويب پايان نامه و توزيع نرمال آن در بين اعضاي هيات علمي

•·         برنامه ريزي جهت تهيه فايل فعاليتهاي پژوهشي اساتيد و امكان به روز نمودن آن

•·         برگزاري چهارمين همايش سراسري علوم پزشكي

•·         سازماندهي برنامه هاي كنفرانسهاي ماهانه دانشكده پزشكي و ارائه CPC

•·         كمك و همكاري جهت راه اندازي مركز EDC

•·         سازماندهي آزمايشگاه تحقيقات و اتاق حيوانات