پنج شنبه, 31 مرداد 1398

مسئول کمیته :دکتر علی رضا آل هاشمی

با توجه به اینکه نظام آموزشی وظیفه سنگین و حساسی را به عهده دارد ، لازم است در طراحی و اجرای فعالیتهای آن از مطلوبترین شیوه ها استفاده گردد. یکی از شیوه هایی که میتوان به کمک آن فعالیتهای آموزشی را بطور مطلوب تنظیم کرد رو یکرد سیستمی است . با عنایت به ضرورت تنظیم نظام مدون ارزشیابی امتحانات در دانشکده پزشکی و اهمیت وجود این مرکز در فرآیند ارزشیابی کیفی دانشکد ، مرکز ارزشیابی امتحانات بر اساس چارچوب مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی زیر نظر رئیس دانشکده پزشکی در خرداد ماه 1385 در محل دانشکده پزشکی تاسیس و راه اندازی گردید .

شرح وظایف :

1- ارزشیابی کمی و کیفی آزمونهای داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی

2- ارزشیابی کمی و کیفی نمرات آزمونهای داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی

3- استاندارد سازی طراحی سئوالات بر اساس رفرانسهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

4- بر گزاری ادواری کارگاههای مربوط به امتحانات شامل سنجش و اندازه گیری ، آزمون سازی ، OSCE و ....

5- تشکیل هیئتهای ممیزه در گروههای آموزشی به منظور رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در رابطه با نحوه بر گزاری امتحانات ، سئوالات امتحانی و موارد مربوط به اصول ارزشیابی ، تحت نظر مدیران محترم گروههای آموزشی

6- ارائه گزارشات مقطعی یا سیستماتیک (ترمی ) به شورای آموزشی دانشکده

7- سنجش و تحلیل آماری عملکرد دانشجویان در آزمونهای سراسری کشوری (آزمونهای جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزی )

8-اتوماسیون تصحیح اوراق امتحانی در آزمونهای گروههای آموزشی دانشکده

شرایط ارسال اوراق امتحانی به مرکز ارزشیابی امتحانات :

1- پاسخنامه های امتحانات حتی المقدور استاندارد باشد و یا حداقل تایپ شده باشد .

2- مکاتبات اداری از گروه با عنوان مرکز ارزشیابی امتحانات با شماره و ناریخ باشد

3- جهت ارسال به مرکز کپی پاسخنامه ها کفایت می کند و نیازی به ارسال اصل آنها نیست .

4- با هر بسته ارسالی یک نسخه کلید پاسخنامه و بارم بندی آن ارسال گردد .

در هر بسته حد اقل دو نسخه از پرسشنامه تایپ شده برای مرکز ارزشیابی ارسال گردد

جلد دفترچه سولات امتحانی دانشجویان (Pdf)

دفترچه معرفي واحد ارزشيابي(Pdf)

دفترچه آيين نامه امتحانات (Pdf)