پنج شنبه, 31 مرداد 1398

ارزیابی درونی دانشکده پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1388 در هفت حوزه ذیل انجام شد.

حوزه های هفت گانه

  • حوزه رسالت و اهداف
  • حوزه برنامه آموزشي
  • حوزه اعضاي هيات علمي و كاركنان
  • حوزه منابع آموزشي  وپژوهشی
  • ییحوزه مديريت عالي و اجرا
  • حوزه دانشجويان
  • حوزه ارزشیابی

 

گروه های آموزشی درحال انجام ارزشیابی درونی

 

گروه

مسئول کمیته ارزیابی درونی

روان   پزشکی

دکتر   مریم جوانبخت

زنان و   زایمان

دکتر   رویا نصیری

مغز و   اعصاب

دکتر   علی رضا آل هاشمی

مامایی

مهری   اردکانی

پرستاری

نسرین   توکلی