پنج شنبه, 31 مرداد 1398

 

نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پیش کارورزی سال 1395

مکان و زمان

آیین نامه

اطلاعیه ها

گزارش تصویری

نتایج

توضیحات

 پنجشنبه 95/7/8

بیمارستان 22 بهمن

 

 

 

  EDCمراجعه حضوری به

 -------