پنج شنبه, 31 مرداد 1398

مسوول كميته : دكتر سید محمد علی رئیس السادات

معرفی :

کمیته پژوهش در آموزش یکی از کمیته های اصلی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی که ارتقای کیفی سطح آموزش می باشد،از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهش های آموزشی فعالیت می نماید. این واحد با بررسی آسیب شناسی مشکلات و نیاز های آموزشی و برنامه ریزی و ایده پردازی آموزشی در جهت ارتقا کیفی خدمات آموزشی می کوشد .گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ،هدفمند کردن تحقیقات آموزشی ،ارایه مشاوره های پژوهشی و بستر سازی تصمیم گیری های آموزشی با استفاده از نتایج طرح های کاربردی و نیز گسترش دسترسی به منابع آموزش پزشکی ، سر لوحه فعالیت اهداف و فعالیت های خود قرار می دهد .

هدف کلی :

ارتقا ظرفیت پژوهش در آموزش در دانشکده پزشکی و سایر گروه های وابسته

اهداف اختصاصی :

-       تعیین اولویت های پژوهش در آموزش

-       ساماندهی ،هدایت ،نظارت و ارتقا طرح های پژوهش در آموزش

-       اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش پزشکی

-       تقویت برونداد فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش

-       هدایت پایان نامه های دانشجویی در زمینه آموزش پزشکی

-        مشارکت در کنفرانس ها و همایش های آموزش پزشکی داخلی و خارجی

-       بهبود کمی و کیفی پژوهش های آموزشی

تغییر و تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف در راستای استانداردهای آموزش علوم پزشکی با استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده

فرایند انتخاب عناوين پژوهش در آموزش جهت پايان نامه

اولویت های پژوهش در آموزش